(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ខេត្តព្រះសីហនុ គឺអភិវឌ្ឍដោយពហុជាតិសាសន៍

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២ មិថុនា ២០២០​
8

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ខេត្តព្រះសីហនុ គឺអភិវឌ្ឍដោយពហុជាតិសាសន៍

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់