(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាល បានត្រៀមស្បៀងបំរុងទុកមិនឱ្យខ្វះខាតឡើយ ព្រមទាំងជំរុញឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ពង្រីកការដាំដុះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក ក្នុងពេលដ៍លំបាកនេះ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៧ មេសា ២០២០​
6

រាជរដ្ឋាភិបាល បានត្រៀមស្បៀងបំរុងទុកមិនឱ្យខ្វះខាតឡើយ ព្រមទាំងជំរុញឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ពង្រីកការដាំដុះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក ក្នុងពេលដ៍លំបាកនេះ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់