សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវិធានការនានា របស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន ក្នុងការទប់ស្កាត់ ការរាលដាល នៃជំងឺកូរ៉ូណា ឫកូវីដ-១៩

ថ្ងៃសុក្រ ទី ៣ មេសា ២០២០​
15

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវិធានការនានា របស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន ក្នុងការទប់ស្កាត់ ការរាលដាល នៃជំងឺកូរ៉ូណា ឫកូវីដ-១៩ (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០)

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់