អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សចំនួន៧ខែ ចាប់ពីខែមេសា ដល់តុលាឆ្នាំ ២០២០ ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19)

ថ្ងៃសុក្រ ទី ៣ មេសា ២០២០​
8

ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ (COVID-19) លោក អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានផ្តល់ប្រាក់បៀវត្ស ជាអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តចំនួន៧ខែ ចាប់ពីខែមេសា ដល់តុលាឆ្នាំ ២០២០ ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) ៕

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់