(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អំពាវនាប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជ្ញាធរមានសមត្តកិច្ច ព្រមទាំងនិកាយទាំងអស់ ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ 19

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៦ មីនា ២០២០​
7

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អំពាវនាប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជ្ញាធរមានសមត្តកិច្ច ព្រមទាំងនិកាយទាំងអស់ ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ 19

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់