(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា កិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោល ដើម្បីទប់ស្តាត់ជំងឺកូវីដ ១៩

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៦ មីនា ២០២០​
6

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា កិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោល ដើម្បីទប់ស្តាត់ជំងឺកូវីដ ១៩

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់