(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា គ្មានគោលការណ៍ជម្លៀសនិស្សិតចេញពីប្រទេសកំពុងកើតជំងឺកូវីដ១៩នោះឡើយ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៦ មីនា ២០២០​
12

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា គ្មានគោលការណ៍ជម្លៀសនិស្សិតចេញពីប្រទេសកំពុងកើតជំងឺកូវីដ១៩នោះឡើយ

បញ្ចេញយោបល់