(សូម​ទស្សនាវីដេអូ)៖ សមរភូមិដែលគ្មានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ គឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតិឱ្យចូលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺលាក់មុខកូវីដ១៩ នោះទេ

ថ្ងៃពុធ ទី ២៥ មីនា ២០២០​
9

សមរភូមិដែលគ្មានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ គឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតិឱ្យចូលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺលាក់មុខកូវីដ១៩ នោះទេ

បញ្ចេញយោបល់