(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា កម្ពុជាជាប្រទេសតូច តែចិត្តធំ និងមានគុណធម៌

ថ្ងៃពុធ ទី ២៥ មីនា ២០២០​
7

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលតូចមែនពិត មានចិត្តធំ ប៉ុន្តែជាប្រទេសមានគុណធម៌ ហើយរាល់ជនបរទេសដែលមានជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជាត្រូវទទួលបាននូវការព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃ

បញ្ចេញយោបល់