(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ទស្សនៈលោក ហ៊ុន សែន ស្តីពីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតកំពុងមានតម្លៃក្នុងសម័យកូវីដ-១៩

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២០ មីនា ២០២០​
26

ទស្សនៈលោក ហ៊ុន សែន ស្តីពីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតកំពុងមានតម្លៃក្នុងសម័យកូវីដ-១៩

បញ្ចេញយោបល់