(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)

ថ្ងៃពុធ ទី ១៨ មីនា ២០២០​
30

បញ្ចេញយោបល់