សន្និសិទ្ធសារព័ត៌មានស្តីពីវឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៦ មីនា ២០២០​
2
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់