សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារ​បន្ដរបស់​ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៧ កុម្ភៈ ២០២០​
8

សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារ​បន្ដរបស់​ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០

#អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យ #កម្ពុជា #សន្និសីទសារព័ត៌មាន #អរគុណសន្តិភាព

 

បញ្ចេញយោបល់