ចំនុចមួយចំនួនដែលភាគី កម្ពុជា-វៀតណាម បានព្រមព្រៀងគ្នាលើការបោះបង្គោលព្រំដែនជាក់ស្ដែងបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាដែលមានស្រាប់

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៤ ធ្នូ ២០១៩​
78
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់