ពិធី​សម្ពោធ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវ​ការ​មន្ទី​ពេទ្យ​ជប៉ុន​សាន់រ៉ាយស៍​ភ្នំពេញ

ថ្ងៃពុធ ទី ២១ កញ្ញា ២០១៦​
282

20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_002 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_003 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_004 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_005 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_006 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_007 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_008 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_009 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_010 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_011 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_012 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_013 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_014 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_015 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_016 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_017 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_018 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_019 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_020 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_021 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_022 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_023 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_024 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_025 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_026 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_027 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_028 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_029 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_030 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_031 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_032 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_033 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_034 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_035 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_036 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_037 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_038 20160920_PMHS_JAPAN-HOSPITAL_039

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់