ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌលេខាធិការ «គ» ចំនួន២០រូប

ថ្ងៃពុធ ទី ៤ ធ្នូ ២០១៩​
21

នៅថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌលេខាធិការ «គ» ចំនួន២០រូបដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់