ឯកសារ ខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៤០ ( ២ធ្នូ ១៩៧៨-២ធ្នូ ២០១៨ ) ទិវាកំណើតរណសិរ្ស សាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា 

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២ ធ្នូ ២០១៩​
16

40th Anniversary Document (December 2, 1978 – December 2, 2018) Birth day of the Kampuchean United Front for Development of Kampuchea
ឯកសារ ខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៤០ ( ២ធ្នូ ១៩៧៨-២ធ្នូ ២០១៨ ) ទិវាកំណើតរណសិរ្ស សាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់