(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ នៅកម្ពុជាមិនមានការចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនោះទេ,ការចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់ទាំងទំនើង ជារឿងខុសច្បាប់

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៦ វិច្ឆិកា ២០១៩​
15

នៅកម្ពុជាមិនមានការចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនោះទេ,ការចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់ទាំងទំនើង ជារឿងខុសច្បាប់

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់