អគ្គិសនីស្វាយរៀង ជូនដំណឹងស្តីពីការទទួលពាក្យបន្តចរន្តថ្មី នៅតំបន់មួយចំនួន

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៦ វិច្ឆិកា ២០១៩​
35

អគ្គិសនីស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការទទួលពាក្យបន្តចរន្តថ្មី នៅថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់