សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទនិងមណ្ឌលប្រឡងប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តស្វាយរៀង

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២០ កញ្ញា ២០១៩​
33

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កាលបរិច្ឆេទ និងមណ្ឌលប្រឡងប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តស្វាយរៀង។ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

បញ្ចេញយោបល់