សូមទស្សនាវីដេអូ លិខិតថ្ងៃនេះ៖ អ្នកណាអើយ! ម្តេចអ្នករុកគួនយាយី ប្រជាជាតិយើង មិនឈប់ឈរយ៉ាងនេះ? អ្នកមានសីលធម៌ទេ?

ថ្ងៃពុធ ទី ១១ កញ្ញា ២០១៩​
12

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់