សិទ្ធិពលរដ្ឋ, ការប្រើ​ប្រាស់​សិទ្ធិ​តាមបែប​អនា​ធិបតេយ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៣១ ឧសភា ២០១៦​
612
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់