សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ហេតុអ្វីបានជាឯកឧត្តម កឹម សុខា ត្រូវចាប់ខ្លួន?

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២ កញ្ញា ២០១៩​
17

ហេតុអ្វីបានជាឯកឧត្តម កឹម សុខា ត្រូវចាប់ខ្លួន?

Why H E Kem Sokha Was Arrested ?

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់