(សូមទស្សនាវីដេអូ) អ្នកវិភាគ៖ សម រង្ស៊ី អ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកទ័លច្រក និងធ្លាក់ខ្លួនបង្កើតព័ត៌មាន ក្លែងក្លាយ ដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតាអំណាចឆ្កួតលេលារបស់ខ្លួន

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៣ មិថុនា ២០១៩​
16

អ្នកវិភាគ៖ សម រង្ស៊ី អ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកទ័លច្រក និងធ្លាក់ខ្លួនបង្កើតព័ត៌មាន ក្លែងក្លាយ ដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតាអំណាចឆ្កួតលេលារបស់ខ្លួន

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់