ព្រះរាជក្រិត្យ ស្តីពីគោល​ការណ៍​រួមនៃ​ការ​រៀបចំ​មុខ​ងារ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៥ មេសា ២០១៦​
570

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់