កម្មវិធី និងហ្គេមមួយចំនួនដែលដាក់​អោយ​ទាញ​យក​មិន​គិត​ថ្លៃ ក្នុងឱកាស Christmas

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៦ ធ្នូ ២០១៦​
86

ឱកាសបុណ្យ Christmas នេះ App Store បានចេញនូវហ្គេម និងកម្មវិធីជាច្រើនដាក់អោយទាញយកមិនគិតថ្លៃឡើយ។ ដោយហ្គេម និងកម្មវិធីទាំងនេះធ្លាប់តែគិតលុយណាមួយ គឺវាមានកាលកំណត់ នៃការទាញយកឥតគិតថ្លៃនេះផងដែរ ដោយកម្មវិធីខ្លះនឹងឆាប់គិតលុយវិញផងដែរ។

ទាញយកនៅខាងក្រោមនេះ:

Interior Design តម្លៃធម្មតា 7.99$

pic-1-15

Hype Machine 3.99$

pic-2

Sunday Lawn Season តម្លៃធម្មតា 0.99$

pic-3-2

Lost in Harmony តម្លៃធម្មតា 0.99$

pic-4

Gamebook Adventures 2 តម្លៃធម្មតា 1.99$

pic-5

Cosmic Crown តម្លៃធម្មតា 1.99$

pic-6

Rockabilly Beatdown តម្លៃធម្មតា 0.99$

pic-7

Vectrex តម្លៃធម្មតា 2.99$

pic-8-1

Lock Socks Naughty Brothers តម្លៃធម្មតា 0.99$

pic-9

Potatoman Seeks the Troof តម្លៃធម្មតា 0.99$

pic-10

The Lost Treasure តម្លៃធម្មតា 1.99$

pic-11

Cops On Patrol តម្លៃធម្មតា 0.99$

pic-12

 

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់