បទយក​ការណ៍​ស្តីពី ពិព័រណ៍​ការ​ងារ​សម្រាប់​និស្សិត​នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​កសិកម្ម (វគ្គ២១៣)

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៣ ធ្នូ ២០១៦​
92

នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់