រូបថតឯកសារ៖ ព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមអដ្ឋិ-ថ្ងៃទី២ ( ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ )

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៣ តុលា ២០១៨​
36
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់