(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន វាយបំបាក់អ្នករិះគន់ អំពីពាក្យស្តង់ដារអន្តរជាតិ!

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៧ សីហា ២០១៨​
32

បញ្ចេញយោបល់