គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ៧,៨៣២,៧២១នាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ខណៈការចុះឈ្មោះត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះ

ថ្ងៃពុធ ទី ៣០ វិច្ឆិកា ២០១៦​
137

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ គណៈកម្មាធិការ ជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន ៧,៨៣២, ៧២១ នាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។

នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ គ.ជ.ប។

សូមជម្រាបថា ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ប៉ុន្តែ គ.ជ.ប បានសម្រេចបន្ថែមមួយថ្ងៃទៀត គឺថ្ងៃទី៣០ ខែ វិច្ឆិកា នេះ។ គ.ជ.ប បានបញ្ជាក់ទៀតថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ហើយមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត មានចំនួនជាង៩.៦លាននាក់៕

fn-2016-11-30-09-34-56-0

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់