បេឡាជាតិ​អតីតយុទ្ធជន ជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​បម្រើ​សេវា​បើក​ផ្តល់​ប្រាក់​របបសន្តិ​សុខសង្គម​ប្រចាំខែ ជូនអតីត​យុទ្ធជន និងគ្រួសារ​អតីតយុទ្ធជន

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៦ វិច្ឆិកា ២០១៦​
346

បេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែ ជូនអតីតយុទ្ធជន និងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជន។ ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានបញ្ជាក់ថា ប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នឹងត្រូវបានបើកជូនអតីតយុទ្ធជនគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រួសារយុទ្ធជន ដែលរស់នៅតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦តទៅ៕

gnn26112016

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់