(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លិខិតរបស់ចៅចាក់ស្មុក បក្សប្រឆាំងម៉ាឡេស៊ី មិនធ្វើអាយ៉ងបរទេស និងមិនក្បត់ជាតិដូចបក្សប្រឆាំង នៅកម្ពុជាឡើយ

24

លិខិតរបស់ចៅចាក់ស្មុក៖ បក្សប្រឆាំងម៉ាឡេស៊ី មិនធ្វើអាយ៉ងបរទេស និងមិនក្បត់ជាតិដូចបក្សប្រឆាំង នៅកម្ពុជាឡើយ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់