ផ្សាយពិសេស (Live) ឯកសារជាតិ ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិ – Marching Towards National Salvation

53

ផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស (Live) សូមអញ្ជើញទស្សនាឯកសារជាតិ និងជាប្រត្តិសាស្រ្ត ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិ (Marching Towards National Salvation ) ថ្ងៃសៅរ៍ ៥រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់