«គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញ​វត្ថុ​ទាំង​អស់​នៅ​កម្ពុជា គឺជា​​របស់​​ឯកជន មិន​មែន​ជា​របស់​រដ្ឋទេ»

199

 

 

 

ចែករំលែក

1 យោបល់

បញ្ចេញយោបល់