សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដំណើរទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមស្រីលង្កា នៅប្រទេសកម្ពុជា

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១១ សីហា ២០១៩​
6

បញ្ចេញយោបល់