(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដាក់បទបញ្ជាដ៏ហ្មឹងម៉ាត់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកមានដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការ ប្រសិនហ៊ានចូលកម្ពុជា!

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៩ កក្កដា ២០១៩​
12

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដាក់បទបញ្ជាដ៏ហ្មឹងម៉ាត់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកមានដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការ ប្រសិនហ៊ានចូលកម្ពុជា!

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់