សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ បរិក្ខារថ្មី

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៣ មិថុនា ២០១៩​
8

ស្វាយរៀង៖ អគ្គិសនីខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ បរិក្ខារថ្មីៗមួយចំនួន នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញយោបល់