អគ្គិសនីខេត្តស្វាយរៀង ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការទទួលពាក្យបន្តចរន្តថ្មី

ថ្ងៃពុធ ទី ១២ មិថុនា ២០១៩​
8

ស្វាយរៀង៖ អគ្គិសនីខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការទទួលពាក្យបន្តចរន្តថ្មី ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញយោបល់