(សូមទស្សនាវីដេអូ) លិខិតចំហរជូនសមាជិកគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប៖ សូមវិនិច្ឆ័យស្ថានការណ៍កម្ពុជាដោយឈរលើការពិត និងប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈ ដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនឈរលើនិន្នាការនយោបាយលម្អៀងឡើយ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ៧ មិថុនា ២០១៩​
10

លិខិតចំហរជូនសមាជិកគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប៖ សូមវិនិច្ឆ័យស្ថានការណ៍កម្ពុជាដោយឈរលើការពិត និងប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈ ដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនឈរលើនិន្នាការនយោបាយលម្អៀងឡើយ

បញ្ចេញយោបល់