ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុង លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីបើក សិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជា កែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ ពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែង និងធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច

ថ្ងៃពុធ ទី ២៩ ឧសភា ២០១៩​
13

ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុង លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីបើក សិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជា កែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ ពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែង និងធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច
ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់