(សូមទស្សនាវីដេអូ) មានចំណងជើងថា «វេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-នេប៉ាល់ នឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាវិជ្ជមានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិកម្ពុជា»

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៦ ឧសភា ២០១៩​
8

វេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-នេប៉ាល់ នឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាវិជ្ជមានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិកម្ពុជា

បញ្ចេញយោបល់