(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូរសម្ពោធសារមន្ទីរ «ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន» ដែលបង្ហាញពីសាវតាសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៨ មេសា ២០១៩​
7

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូរសម្ពោធសារមន្ទីរ «ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន» ដែលបង្ហាញពីសាវតាសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់