(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ កត្តាសន្តិភាព ធ្វើឱ្យខេត្តកោះកុងអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន

ថ្ងៃពុធ ទី ១៣ មីនា ២០១៩​
8

កត្តាសន្តិភាព ធ្វើឱ្យខេត្តកោះកុងអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់