(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ឯកសារសំខាន់ៗចំនួន៤ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ

ថ្ងៃពុធ ទី ៥ ធ្នូ ២០១៨​
7

ឯកសារសំខាន់ៗចំនួន៤ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់