(សូមទស្សនាវីដេអូ) ទស្សនៈមិត្ត​អ្នក​អាន៖ សណ្តានចិត្តសិប្បនិមិត្តរបស់ សម រង្ស៊ី ធ្វើឲ្យ កឹម សុខា បន្តប្រឈមផ្លូវច្បាប់រកភាពសណ្តោស​ប្រណីមិនឃើញ

13

ទស្សនៈមិត្ត​អ្នក​អាន៖ សណ្តានចិត្តសិប្បនិមិត្តរបស់ សម រង្ស៊ី ធ្វើឲ្យ កឹម សុខា បន្តប្រឈមផ្លូវច្បាប់រកភាពសណ្តោស​ប្រណីមិនឃើញ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់