សូមទស្សនាវីដេអូ​ស្តីពី ការបោះឆ្នោត ២៩ កក្កដា ២០១៨ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈដ៏រឹងមាំដូចដែកថែបរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ!

27

សូមទស្សនាវីដេអូ​ស្តីពី ការបោះឆ្នោត ២៩ កក្កដា ២០១៨ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈដ៏រឹងមាំដូចដែកថែបរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ!
29th July 2018 Election: A Reflection of Cambodian People’s Steel Will

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់