(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក ប៊ិន ឈិន លើកឡើងថា ជាសមាជិកបក្សម្នាក់ ត្រូវបោះឆ្នោតជូនគណបក្សឱ្យបាន ១សន្លឹក បោះឱ្យត្រូវ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៩ កក្កដា ២០១៨​
31

បញ្ចេញយោបល់