លោកយាយម្នាក់អាយុជិត៨០ឆ្នាំ​ ស្រឡាញ់សម្តេច ហ៊ុន សែនខ្លាំងបំផុត និងហៅសម្តេចថា កូនហ៊ុន សែនៗៗ !

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៩ កក្កដា ២០១៨​
39

លោកយាយថា សម្តេចកូន ​ហ៊ុន សែន ដឹកនាំប្រទេសបានរីកចម្រើន ហើយកន្លងមកលោកយាយថា បានបោះឆ្នោតឱ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាល់អាណត្តិ ។

លោកយាយសូមជូនពររឱ្យកូន ហ៊ុន សែន ឈ្នះឆ្នោតបន្តទៀត!

បញ្ចេញយោបល់