សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ មូលហេតុអ្វីបានជាបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោល?

46

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ មូលហេតុអ្វីបានជាបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោល?
WHY CAMBODIA SUPREME COURT DECIDED TO DISSOLVE THE CAMBODIA NATIONAL RESCUE PARTY?

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់