(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌របស់ក្រសួងការពារជាតិ

11

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌របស់ក្រសួងការពារជាតិ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់